ul. Kołobrzeska 18, 78-100 Budzistowo
Pon-Pt 8:00 - 16:00, Sobota 9:00-14:00
Kontakt

Regulamin konkursu "Aranżacje Metal-Tech"

Regulamin konkursu "Aranżacje Metal-Tech"


Regulamin konkursu "Aranżacje Metal-Tech"

REGULAMIN KONKURSU „Aranżacje Metal-Tech”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Aranżacje Metal-Tech” (dalej: Konkurs”) jest Metal-Tech Konrad Wawrzyszko z siedzibą w Budzistowie, przy ul. Kołobrzeskiej 18, NIP: 671-143-90-70, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

 4. Celem Konkursu jest promocja marki „Metal-Tech” (dalej: „Produkty Promocyjne”).

 5. Konkurs trwa od dnia 06 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konursie.

 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.

 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

  1. Polubić post oraz stronę Organizatora dotyczącą konkursu.

  2. Udostępnić post konkursowy na swoim profilu.

  3. Zamieścić zdjęcie łazienki do remontu pod postem konkursowym oraz uzasadnić, dlaczego łazienkę Uczestnika należy wyremontować. Dalej zwane “Zdjęciem”.

 5. Zamieszczenie Zdjęcia na Stronie Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.

 6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedno Zdjęcie. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej.

 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda (dalej: „Nagroda”):

  1. 1 voucher do wykorzystania w salonie “Metal-Tech”, posiadający datę ważności do dnia 31.12.2021, na cały asortyment oferowany przez Organizatora. 

 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.


 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Uczestnicy mogą zamieszczać Zdjęcia pod Stroną Konkursową do dnia 14.03.201 r.

 2. W ciągu 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, Organizator wybierze i ogłosi laureata Konkursu.

 3. Wszyscy Uczestnicy, zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu na Stronie Konkursowej. 

 4. Nagroda będzie do odebrania przez Laureata w salonie Organizatora w ciągu miesiąca od poinformowania o wynikach Konkursu.

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Metal-Tech, przy ul. Kołobrzeskiej 18 w Budzistowie..

 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. z siedzibą w Budzistowie, przy ul. Kołobrzeskiej 18.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).


  §7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.Budujesz? Remontujesz?
Jesteś inwestorem lub wykonawcą?

Zajmujemy się również obsługą projektów inwestycyjnych. U nas znajdziesz wszytko do swojej łazienki oraz zakupisz niezbędne produkty do budowy zadaszenia budynku

Potrzebujesz serwisu dachowego?
Wykonujemy również obróbki dekarskie

Specjalizacją firmy Metal-Tech od wielu lat są dachy płaskie stosowane na obiektach przemysłowych, handlowych, magazynowych oraz w budownictwie wielorodzinnym

Szukasz pięknego wystroju,
dla swojej NOWEJ łazienki?

W naszym salonie możecie Państwo skorzystać z usług wizualizacji łazienki. Warunkiem dokonania bezpłatnej aranżacji jest zakup płytek, które umieszczone zostały w projekcie.

polityka prywatności
METALTECH © 2020 - spoko strona